Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Crèdit Consum
    Descripció

Préstec personal per a persones físiques destinat a finançar les necessitats de consum més habituals de les FAMíLIES : Un viatge, un màster, la reforma de la cuina, electrodomèstics, etc.

    Condicions

Termini :
Màxim 5 anys.

Tipus d’interès fix :
El tipus d’interès es manté invariable durant la totalitat del termini del préstec.

Tipus de interès actualment aplicable :
5,25 % nominal anual (*) 5,37 % TAE
(*) El tipus d’interès queda condicionat a l’estudi previ de l’operació per part de l’entitat.

Import :
Import minim : 4.000,00 euros.
Import màxim : 30.000,00 euros.

Comissions :
CAP.

Despeses:
Intervenció notarial

Supòsit càlcul de la TAE:

Import del CRÈDIT CONSUM: 10.000,00 €
Termini: 60 mesos (5 anys)
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

  Import total 11.391,59 €  
  Quota mensual 189,86 €  
TIN 5,25 % (TAE 5,37 %)

Titulars :
Persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 70 anys.

Amortització :
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual.

Documentació :
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació :
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Pressupost o factura proforma del bé/ns o servei que es desitja finançar.

- Si treballa per compte de tercers :
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi :
· Fotocòpia de les dues darreres Declaraciones de la Renda y Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici.

    Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.

Què és un aval?
Es una garantia personal 'complementària', que pot sol-licitar CAIXAGUISSONA, l’objecte de la qual és respondre de les obligacions de la persona titular del préstec, en el cas de que aquesta no pogués complir amb les mateixes. L’aval es formalitza mitjançant la firma corresponent en la pòlissa de préstec, raó per la qual cal estar present el dia de la firma de l’operació.
© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat