Política de Privacitat

Abast de la política de privacitat i tractament de dades personals
La present política sobre tractament de dades personals serà aplicable als usuaris de la web de CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, així com a totes aquelles persones físiques que facilitin les seves dades personals a través de les vies habilitades i indicades per a això.

Identitat del responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades personals de l'usuari és CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (en endavant CAIXAGUISSONA), amb domicili al c/ Traspalau, 8 Guissona (Lleida) 25210.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades
Informem l'usuari que podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça: dpo@caixaguissona.com

Finalitats del Tractament de les seves Dades Personals, base legitimadora i períodes de conservació de les dades.
Tractaments de dades personals basats en el compliment d'obligacions legals:

1. Rebre i tramitar les reclamacions i queixes presentades al Servei d'Atenció al Client de l'entitat, conforme al que disposa l'article 29 de la Llei 44/2002. Les dades seran conservades durant quatre anys des de la seva generació.

2. Registrar i informar l'Administració Pública de la residència dels titulars dels comptes oberts en els termes de l'article 37 bis del Reial Decret 1065/2007. Les dades seran conservades durant quatre anys des de la seva generació.

3. Complir amb les obligacions de diligència deguda establertes en la Llei 10/2010, per a la qual cosa és imprescindible conèixer en profunditat el perfil personal i econòmic dels nostres clients. Les dades seran conservades durant deu anys des de la seva generació.

4. Avaluar la solvència dels sol·licitants de crèdit, conforme a l'article 29 Llei 2/2011 i l'article 14 de la Llei 16/2011. Les dades seran conservades durant cinc anys des de la seva generació.

5. Garantir la seguretat de les persones i els ves mitjançant l'ús de sistemes de videovigilància, conforme a l'article 51.2 de la Llei 5/2014 i l'article 120 del Reial Decret 2364/1994. Les imatges seran conservades durant 15 dies des de la seva generació.

6. Atendre els exercicis de drets en matèria de protecció de dades, conforme als articles 15 i successius del Reglament (UE) 2016/679. Les dades es conservaran durant tres anys des de la seva generació.

Tractaments de dades personals basats en l'interès legítim de CAIXAGUISSONA:

1. Administrar les sol·licituds d'informació dels usuaris. Les dades personals dels sol·licitants d'informació que arribin a través de les vies habilitades per CAIXAGUISSONA (Pàgina web, correu postal, correu electrònic, telèfon, xarxes socials) seran tractades amb l'única finalitat d'atendre aquestes sol·licituds, dins dels marges previstos legalment, i poder subministrar la informació requerida utilitzant qualsevol dels mitjans de comunicació indicats. Aquestes dades personals seran mantingudes durant el temps necessari per gestionar la sol·licitud i les possibles responsabilitats que se'n derivin, després de la qual cosa seran eliminats.

2. Comunicació amb els usuaris i atenció a clients. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de dur a terme una comunicació eficaç amb l'usuari o client vinculat, utilitzant per a això qualsevol dels mitjans a l'abast de CAIXAGUISSONA (pàgina web, adreça postal, telèfon, correu electrònic) i d'acord amb la normativa vigent sobre Atenció al Client. Les dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per realitzar aquestes comunicacions i poder resoldre qualsevol incidència posterior, després de la qual cosa seran suprimides.

3. Gestionar el cobrament de deutes contrets amb CAIXAGUISSONA, i no satisfets en forma i termini. Les dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per realitzar aquestes comunicacions i, en cas de persistir, podràn ser incloses en el sistema d'informació creditícia ASNEF-EQUIFAX. Aquestes dades es conservaran en el sistema ASNEF-EQUIFAX mentre duri el deute i, en tot cas, no més de cinc anys des del venciment de l'obligació.

Tractaments de dades personals basats en el compliment d' un contracte subscrit amb l' interessat:

1. Recaptar i processar les dades personals necessàries per a la formalització i execució de contractes de multicompte i els serveis derivats d'aquests. Les dades seran conservades durant tot el transcurs de la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els quatre anys següents.

2. Recaptar i processar les dades personals necessàries per a la formalització i execució de contractes d'assessorament financer i els serveis derivats d'aquests. Les dades seran conservades durant tot el transcurs de la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els quatre anys següents.

3. Recaptar i processar les dades personals necessàries per a la formalització i execució de contractes de crèdit i préstec. Les dades seran conservades durant tot el transcurs de la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els quatre anys següents.

4. Recaptar i processar les dades personals necessàries per tramitar els expedients de testamentaria. Les dades seran conservades durant tot el transcurs de la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els quatre anys següents.

5. Recaptar i processar les dades personals necessàries per gestionar el servei de Banca Online, incloent-hi el sistema BIZUM, facilitat per CAIXAGUISSONA. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de dur a terme les operacions que l' usuari ordeni a través del mateix, essent aquestes dades necessàries per a la consecució de les mateixes. Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per garantir la prestació del servei.

Tractaments de dades personals basats en el consentiment de l' interessat:

1. Participants en concursos i activitats a través de xarxes socials. Aquelles persones que facilitin les seves dades personals a través de les xarxes socials on CAIXAGUISSONA té presència seran tractades únicament per facilitar la informació sol·licitada i gestionar els concursos o promocions que l'Entitat organitzi, incloent aquest tractament la publicació de les dades personals dels guanyadors o beneficiaris (nom, cognoms, imatge) a través de les xarxes socials o mitjans de comunicació on l'Entitat té presència i perfil oficial.

2. Tramesa d' informació publicitària sobre activitats, productes i serveis que poguessin ser del seu interès. CAIXAGUISSONA, en el seu propi interès legítim, podrà remetre informació sobre activitats, productes i serveis propis i relacionats amb les seves preferències. Per a tal fi està previst l' ús de mitjans convencionals i mitjans electrònics. La informació serà conservada mentre sigui necessari, estant a disposició de l' interessat la possibilitat de retirar el consentiment per a les esmentades trameses d' informació.

El tractament de les dades personals per part de CAIXAGUISSONA respondrà al lliure consentiment de l' afectat que haurà de manifestar expressament i explícitament a través de les vies habilitades per a això. En aquest sentit, l' informem que l' esmentat consentiment és revocable en qualsevol moment, per a la qual cosa l' haurà de manifestar a través de les vies indicades per a l' exercici dels drets dels afectats.

En el cas dels menors de 16 anys, el consentiment per al tractament de les dades personals del menor l' haurà de prestar el titular de la pàtria potestat o tutela, essent igualment revocable en qualsevol moment.

L' usuari o afectat es compromet a facilitar informació correcta, veraç i actualitzada sobre la seva situació.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils:

CAIXAGUISSONA empra sistemes automàtics per a l' avaluació del risc d' impagament del client quan aquest demana l' accés a crèdit. El sistema en qüestió utilitza les dades sobre el client disponibles en el sistema ASNEF d'informació creditícia o existents en fonts obertes al públic, com el BOE o altres taulers d'anuncis, així com dades personals com l'edat o la condició de nacional o estranger del client, tot això creuat amb criteris estadístics.

Igualment, s' utilitzen sistemes automàtics per avaluar el risc que una operació comporti frau, blanqueig de capitals o altres delictes econòmics que CAIXAGUISSONA està obligada a prevenir i detectar. Referent a això, s' avaluen factors com el volum de l' operació, la situació professional del client o la seva condició de nacional o estranger.

Els sistemes emprats segueixen les Directrius EBA/GL/2020/06 i JC 2017 37 de l'Autoritat Europea de Banca.

Destinataris de les dades personals:

Dins de les finalitats indicades anteriorment, s'han previst comunicacions de dades personals a les Administracions Públiques competents per raó de la matèria, incloent el Banc d'Espanya i l'Administració Tributària. Així mateix, les dades relatives a deutes impagats podràn ser comunicades a empreses gestores de sistemes d' informació creditícia. No es preveu la realització de transferències internacionals de dades. En el cas que fos necessari, aquestes es realitzaran d'acord a l'indicat pel Capítol V del Reglament (UE) 2016/679.

Exercici dels drets de les persones afectades:

En els tractaments de dades operats en base al seu consentiment, vostè podrà retirar lliurement i gratuïtament l' autorització inicialment donada, sens perjudici que l' esmentat tractament resulti obligatori conforme a la llei o necessari per a l' execució d' un contracte. En qualsevol cas, la retirada del consentiment no comprometrà la licitud del tractament operat prèviament.

Pot vostè exercir els drets que li reconeixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, incloent:

- Dret d' accés: pot vostè conèixer si tractem les seves dades i, a més, les finalitats del tractament, les categories de dades tractades, els destinataris de les seves dades, el termini de conservació i l' existència de decisions automatitzades, si s' escau.

- Dret de rectificació: pot vostè sol·licitar la modificació i/actualització de les seves dades, quan escaigui.

- Dret de supressió: pot vostè requerir l' eliminació de les seves dades, sempre que es compleixin els requisits enumerats a l' article 17 RGPD.

- Dret de limitació: pot vostè sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de conformitat amb els requisits continguts a l'article 18 RGPD.

- Dret d' oposició: pot vostè oposar-se al que les seves dades siguin tractades, sempre que el tractament es basi en l' interès legítim del centre.

Podrà exercir els seus drets, en els termes legalment previstos, dirigint una comunicació per escrit a la següent adreça: C/Traspalau, nº 8, 25210, Guissona (Lleida), o al correu electrònic: dpo@caixaguissona.com o omplint el formulari

Per a qualsevol dubte o reclamació respecte al tractament de dades personals podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de l'adreça de correu electrònic: dpo@caixaguissona.com.

Per últim, l'informem que tindrà dret a interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a autoritat de control (www.agpd.es).