POLÍTICA PRIVACITAT

Abast de la política de privacitat i tractament de dades personals
La present política sobre tractament de dades personals serà aplicable als usuaris de la web de CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, així com a totes aquelles persones físiques que facilitin les seves dades personals a través de les vies habilitades i indicades per això.

Identitat responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades personals de l’usuari és CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (endavant CAIXAGUISSONA), amb domicili a c/ Traspalau, 8 Guissona (Lleida) 25210.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades
Informem a l’usuari que podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent direcció: dpo@caixaguissona.com

Finalitats del tractament de les seves Dades Personals, base legitimadora i període de conservació de les dades.
Tractament de dades personals basades en el compliment d’obligacions legals i l’interès legítim de CAIXAGUISSONA:

1. Administrar les sol·licituds d’informació dels usuaris. Les dades personals dels sol·licitants d’informació que arribin a través de les vies habilitades per CAIXAGUISSONA (Pàgina web, correu electrònic, telèfon, xarxes socials) seran tractades amb l’única finalitat d’atendre dites sol·licituds, dins dels marges prevists legalment i poder subministrar la informació requerida utilitzant qualsevol dels mitjans de comunicació indicats. Aquestes dades personals seran mantingudes durant el temps necessari per gestionar la sol·licitud i les possibles responsabilitats que es derivin i després d’això seran eliminades.

2. Comunicació amb els usuaris i atenció a clients. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de portar a terme una comunicació eficaç amb l’usuari o client vinculat, utilitzant per això qualsevol dels mitjans a l’abast de CAIXAGUISSONA (pàgina web, direcció postal, telèfon, correu electrònic) i d’acord amb la normativa vigent sobre Atenció al Client. Les dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per realitzar aquestes comunicacions i poder resoldre qualsevols incidència posterior, després d’això seran eliminades.

3. Enviament d'informació publicitària sobre activitats, productes i serveis que puguin ser del seu interès. CAIXAGUISSONA, en el seu propi interès legítim, podrà remetre informació sobre activitats, productes i serveis propis i relacionats amb les seves preferències. Per aquesta finalitat està previst l’ús de mitjans convencionals i mitjans electrònics. La informació serà conservada mentre sigui necessària, estant a disposició de l’interessat la possibilitat de retirar el consentiment per als enviaments d’informació.

4. Gestions a través del servei de Banca Online facilitat per CAIXAGUISSONA. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de portar a terme les operacions que l’usuari ordeni a través del mateix, sent aquestes dades necessàries pel perfeccionament de les mateixes. CAIXAGUISSONA vetlla per la seguretat i confidencialitat de les dades del seus clients i usuaris establint per la realització de les operacions de banca online un entorn segur a través de les mesures que s’estimen oportunes d’acord a l’estat de la tècnica.

Tractament de dades personals basades en el consentiment de l'interessat:

1. Participants en concursos i activitats a través de xarxes socials. Aquelles persones que facilitin les seves dades personals a través de xarxes socials on CAIXAGUISSONA tingui presència seran tractades únicament per facilitar la informació sol·licitada i gestionar els concursos o promocions que l'Entitat organitzi, incloent aquest tractament la publicació de les dades personals a través dels guanyadors o beneficiaris (noms, cognoms, imatge) a través de les xarxes socials o mitjans de comunicació on l'Entitat tingui presència i perfil oficial.

El tractament de les dades personals per part de CAIXAGUISSONA respondrà al lliure consentiment de l’afectat que haurà de manifestar expressa i explícitament a través de les vies habilitades per això. En aquest sentit, li informem que el consentiment és revocable en qualsevol moment, pel que haurà de manifestar-lo a través de les vies indicades per a l’exercici dels drets dels afectats.

En el cas dels menors de 16 anys, el consentiment pel tractament de les dades personal del menor haurà de prestar-lo el titular de la pàtria potestat o tutela, sent igualment revocable en qualsevol moment.

L’usuari o afectat es compromet a facilitar informació correcta, veraç i actualitzada sobre la seva situació.

Destinataris de les dades personals
Dins de les finalitats indicades anteriorment, s’han previst comunicacions de dades personals a les Administracions Públiques competents per raó de la matèria. Al marge d’elles, no s’han previst més comunicacions de dades personals. En el cas de que fos necessari la realització de transferències internacionals de dades, aquestes es realitzaran d’acord a l’indicat per la normativa vigent.

Exercici dels drets de les persones afectades
Li informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets, en els terminis legalment previstos, dirigint una comunicació per escrit a la següent direcció: C/Traspalau, nº 8, 25210, Guissona (Lleida),o en el correu electrònic: dpo@caixaguissona.com.

Per qualsevol dubte o reclamació respecte al tractament de dades personals podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de la direcció de correu electrònic: dpo@caixaguissona.com.

Per últim, l’informem que tindrà dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com autoritat de control (www.agpd.es).