Préstec Reforma

Simulació préstec

Descripció

El PRÉSTEC REFORMA de CAIXAGUISSONA li permetrà fer realitat, sense esperar més, aquella reforma que fa anys que té al cap. Aprofiti-ho.

Condicions

Termini:
Màxim 10 anys.

Tipus d’interès fix:
El tipus d’interès es manté invariable durant la totalitat del termini del préstec.

Tipus de interès actualment aplicable:

TerminiInteressos
1 - 5 anys5,50 %
6 - 10 anys5,95 %

Import:
Import mínim: 15.000,00 euros.

Comissions:
CAP

Despeses:
- Intervenció Notarial
- Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
- Assegurança de vida

Supòsit càlcul de la TAE:
Import del PRÉSTEC REFORMA: 25.000,00 €
Termini: 120 mesos (10 anys)
Intervenció Notarial: 93,65 €
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

Import total33.230,87 €
Quota mensual276,96 €
TIN 5,95 % (TAE 6,12 %)

Bonificació sostenibilitat:
Al tipus d’interès indicat s’aplicarà una bonificació de -0,20%, si compleix amb la següent finalitat:
-Instal·lació de panells solars i bateries d’emmagatzematge.
-Calefacció, refrigeració y aigua (instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració i ACS amb qualificacions energètiques A+, A++, A+++, calderes de condensació, bombes de calor, aerotèrmia i geotèrmia).
-Aïllaments i façanes (substitució de la fusteria exterior per finestres d’alumini i PVC, sistemes d’aïllament tèrmic exterior (Sate).
-Dispositius de control intel·ligent d’aigua, electricitat, ventilació i aire per a la gestió integral de les energies.

Titulars:
Exclusivament contractable per persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 65 anys.

Amortització:
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual.

Documentació:
- Pressupostos de la reforma per a la que es demana finançament

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Pressupostos detallats de las reformes que es desitja finançar

- Si treballa per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda y Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici.

Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.