Préstecs hipotecaris

Simulació préstec

Descripció

Per a finançar qualsevol projecte o inversió vinculada a la seva activitat empresarial. Obtingui finançament a llarg termini.

Condicions

Finalitat

Inversió en immobles o béns d’equip vinculats al desenvolupament d’activitats empresarials.

Tipus de interès

Primer any a un interès del 1,90%
Resta d’anys Euríbor (*) + Diferencial
El diferencial podrà variar del + 0,79% a l’0,89% en funció de l’import sol·licitat.
(*) Euríbor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Import

Import mínim: 75.000 €

Termini

Termini màxim 25 anys
Per titulars menors de 45 anys el termini màxim és 30 anys

Comissions

CAP

Despeses
 • Taxació
 • Assegurança de vida
 • Assegurança de llar
 • Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
 • Despeses notarials, de registre i gestió (Excepte en LCCI)
Documentació

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

PERSONES FÍSIQUES

 • Qualsevol justificant d’ingressos estables.
 • Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
 • Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
 • Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
 • Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
 • Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
 • En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
 • Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
 • Posicions en altres entitats financeres.
 • Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

Si és treballador per compte de tercers:

 • Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
 • Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

Si treballa per compte propi:

 • Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
 • Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

SOCIETATS

 • Una fotocòpia de l'Escriptura de constitució.
 • Una fotocòpia de l'Escriptura de poders.
 • Una fotocòpia del NIF de la societat.
 • Una fotocòpia de l'Impost de Societats.
 • Una fotocòpia, en el seu cas, de la/les factura/es proforma o pressupostos de la inversió a realitzar.

Exemple representatiu variable

Import

150.000 €

Termini

25 anys

Tipus d’interès

Primer any al 1,90%
i durant la resta del període fins al venciment s’aplicarà un interès variable des d’Euríbor + 0,79% fins a Euríbor + 0,89% en funció de l’import sol·licitat.

Comissió d’obertura:

0,00%

Taxació

277,09 €

Assegurança anual de llar

141,26 € anuals per un import de 150.000 euros durant la duració del préstec i per a una persona de 30 anys.

Assegurança de vida

74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la duració del préstec i per a una persona de 30 anys.
Per al supòsit de 1,90% el primer any i la resta d’anys a Euríbor +0,84%

Interessos totals

95.118,04 €

Import total a abonar

250.792,88 €
TAE variable de 4,573 %
(Euríbor del mes de juny de 2024: 3,650 %).