Informació corporativa

Prevenció del blanqueig de capitals

Prevenció blanqueig capitals CaixaGuissona, Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establerts en compliment tant de la legislació espanyola, com d'aquella normativa internacional aplicable dins del territori nacional, sent supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Aquestes polítiques i procediments de prevenció del blanqueig tenen com a objectiu la no utilització de l'estructura de l'entitat per a la realització d'activitats que poguessin estar relacionades amb el blanqueig de capitals.

Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

 • Establiment de mesures d'admissió, identificació i coneixement del client. El coneixement de l'activitat del client implica més accions que la mera aportació de documentació.
 • Conservació digitalitzada dels documents identificatius i acreditatius de l'activitat dels clients.
 • Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques que permetin la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
 • Implantació de sistemes de detecció de persones físiques i jurídiques incloses en llistes públiques de persones relacionades amb el finançament del terrorisme.
 • Comunicació al Banc d'Espanya de totes aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
 • li>Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que sigui requerida per aquest organisme, ó d'obligada comunicació.
 • Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Accés per part de tots els empleats de l'entitat tant a les polítiques i procediments escrits interns, com qualsevol modificació de les mateixes.
 • Auditoria anual per part d'un expert extern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, que analitza tant els procediments establerts en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, així com el seu compliment.
 • Establiment d'un Òrgan de Control Intern i Comunicació.
 • No establiment de relacions de negoci amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals són aplicades per CAIXA RURAL DE GUISSONA, SCC, són actualitzades en funció del que estableix la normativa vigent en cada moment.

Per a qualsevol comentari que desitgin realitzar, relatiu a aquest document, si us plau, contacteu amb nosaltres a la següent adreça: sepblac@caixaguissona.com