AVÍS LEGAL

L'accés al servei de CAIXAGUISSONA i a la informació relativa a qualsevol dels productes i dels serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s'ofereixen des del servei de CAIXAGUISSONA.

Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l'última actualització. CAIXAGUISSONA es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del servei des d'aleshores.

Els continguts del servei, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. CAIXAGUISSONA es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del servei de CAIXAGUISSONA quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l'accés d'una manera temporal o permanent.

Propietat intel•lectual i industrial
El servei de CAIXAGUISSONA, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s'hi contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals CAIXAGUISSONA o les empreses del seu Grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

CAIXAGUISSONA no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del servei de CAIXAGUISSONA quan la seva titularitat no correspongui a CAIXAGUISSONA ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Això no obstant, a compte i risc de l'usuari, aquest podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de CAIXAGUISSONA. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CAIXAGUISSONA o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi CAIXAGUISSONA, establir enllaços, hipervincles o links, des de serveis o llocs web de tercers a pàgines web de CAIXAGUISSONA diferents de la pàgina principal del seu servei, accessible a l'adreça URL http://www.caixaguissona.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de CAIXAGUISSONA o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats
CAIXAGUISSONA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen les pàgines del servei de CAIXAGUISSONA, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CAIXAGUISSONA no és responsable de la informació i dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del servei de CAIXAGUISSONA mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links al servei de CAIXAGUISSONA o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de CAIXAGUISSONA, tret que aquesta ho autoritzi.

CAIXAGUISSONA i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis ofertats o prestats a través del servei de CAIXAGUISSONA per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualsevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del servei de CAIXAGUISSONA.

Ni CAIXAGUISSONA ni els proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CAIXAGUISSONA; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CAIXAGUISSONA; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.