Avís legal

Les informacions contingudes en el present lloc web tenen com a finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferts per CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, (Endavant, CAIXAGUISSONA), amb CIF: F25014754 i amb domicili a c/ Traspalau, 8 Guissona (Lleida) 25210. Inscrita en la Secció Central del Registre de Cooperatives de la Direcció General de Foment i desenvolupament Empresarial i Registre d’Entitats amb el número i la clau 1.028/SMT, en el Registre Especial del Ministeri d’Hisenda de 7 de setembre de 1.976 i en el Registre Mercantil de la província de Lleida al full 150 del Tom 91, Secció General, inscripció L 1.665, així com prestar el servei GUISSONA ONLINE de Banca a Distància als clients de CAIXAGUISSONA.

Condicions d'ús
La utilització d’aquesta web atorga condició d’usuari de la mateixa i obligatòriament implica la plena acceptació de les seves condicions d’ús, recollides en el present Avís Legal. En cas de no estar conforme amb aquestes condicions, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web. Amb la finalitat de complir amb la normativa, aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, pel que recomanem a l’usuari la seva lectura i revisió sempre que accedeixi a la web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la present pàgina web, de conformitat amb la legislació vigent, el present Avís Legal i qualsevol altra comunicació posa en el seu coneixement a través d’aquest o qualsevol altre mitjà, així com les normes de convivència, la moral i les bones costums generalment acceptades. CAIXAGUISSONA no es fa responsable de la incorrecta utilització que els usuaris realitzin sobre la informació o contingut del servei, sent aquests actes de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

CAIXAGUISSONA no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar de virus informàtics o altres elements lesius que, fora de l’abast de CAIXAGUISSONA, poguessin afectar a l’usuari. De la mateixa manera, CAIXAGUISSONA no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués ser ocasionat per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el nostre sistema sense el consentiment de CAIXAGUISSONA.

Les informacions contingudes en els presents llocs web són les vigents a la data de l’última actualització i han de considerar-se com indicatives per a l’usuari. Per qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà d’aplicació la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols.

CAIXAGUISSONA es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts de la pàgina web en qualsevol moment. De la mateixa manera, CAIXAGUISSONA es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o en la presentació de la seva web. CAIXAGUISSONA declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’existència de problemes tècnics o errors mecànics en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet. CAIXAGUISSONA no garanteix que l’accés a la web sigui ininterromput ni respon de que estigui lliure d’error o pugui causar algun dany.

CAIXAGUISSONA no es fa responsable de totes aquelles informacions incloses en aquestes pàgines i procedents de fonts alienes, ni dels continguts no elaborats per CAIXAGUISSONA, no responent l'Entitat de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. La inclusió en aquestes pàgines d’informes , butlletins o índexs elaborats per CAIXAGUISSONA o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, puguin considerar-se com una opinió o recomanació d’inversió. Així mateix, CAIXAGUISSONA rebutja tota la responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgina web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb aquestes pàgines.

CAIXAGUISSONA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Política de Privacitat.

Els continguts fiscals s’han elaborat d’acord amb la normativa aplicable i les interpretacions de l’Administració Tributària a la data de la seva realització.

En qualsevol cas, CAIXAGUISSONA no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l’usuari sobre la informació continguda.

Propietat intel•lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d’aquesta pàgina web són titularitat de CAIXAGUISSONA, llevat en les informacions en que expressament s’indiqui el contrari, estant prohibides en tot cas la seva reproducció i distribució, llevat per ús personal i privat, així com la seva manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública. Qualsevol ús no autoritzat del software o del contingut d’aquesta pàgina web pot violar les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació i, per tant, CAIXAGUISSONA podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra qui lesioni els seus drets. Així mateix, els noms, logotips i títols usats en el nostre lloc web i que identifiquen els productes i serveis de CAIXAGUISSONA són marques registrades de la nostra societat. Altres programes informàtics, logotips, noms, títols, marques comercials, textos, imatges, fotografies o qualsevols altres signes distintius que apareguin en la nostra web poden estar subjectes a propietat intel·lectual o industrial bé per titularitat o per llicència de CAIXAGUISSONA, empreses del seu grup o col·laboradores.

Propietat intel·lectual de tercers
Tot aquell ( visitant o no del nostre lloc web) que consideri que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits i que apareguin publicats en la nostra web poden posar-se en contacte amb l’Entitat i sol·licitar que el contingut sigui retirat. En cas d’acreditar-ho convenientment, la seva petició serà atesa de forma immediata.

Política antispamming
CAIXAGUISSONA és contrària a la pràctica del SPAM (Enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats). En aquest sentit, els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de SPAM publicitari, enviament pel qual no hagin atorgat consentiment previ, podràn posar-se en contacte amb CAIXAGUISSONA, per evitar que aquesta situació pugui repetir-se en el futur.

Jurisdicció i llei aplicable
La legislació aplicable al contingut d’aquest Lloc Web serà l’espanyola i la jurisdicció a la que es sotmet CAIXAGUISSONA com titular d’aquesta pàgina per la resolució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa que pugues derivar-se de la seva relació amb l’usuari, és la dels Jutjats i Tribunals competents de Lleida.

CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, tots els drets reservats

Telèfon: 973550100 – email: caixaguissona@caixaguissona.com

Direcció: C/ Traspalau, 8; Guissona(Lleida) 25210