HIPOTECA 10

DESCRIPCIÓ

Està pensant en comprar un HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca : UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS i amb un interès fix els primers 10 anys de l’hipoteca.

CONDICIONS

Finalitat:
Adquisició o construcció d’un habitatge.

Tipus de interès:
Primers 10 anys a un interès del 2,90%

Resta d’anys Euribor (*) + Diferencial
El diferencial podrà variar del 0,84% a l’1,29%, en funció de l’import sol·licitat.
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Import:
Import mínim: 75.000 €

Termini:
Termini màxim 25 anys
Per titulars menors de 45 anys el termini màxim és de 30 anys

Comissions:
CAP

Despeses:
- Taxació
- Assegurança de vida
- Assegurança de llar
- Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
- Despeses notarials, de registre i gestió (Excepte en LCCI)

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

Si és treballador per compte de tercers:
- 3 Últimes nòmines
- Contracte laboral
- Vida laboral
- Darrera declaració de renda presentada
- Últim rebut dels finançaments vigents
- Fotocòpia del DNI de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.

Si treballa per compte propi:
- 3 Últims models trimestrals d’IVA i IRPF presentats
- Vida laboral
- Darrera declaració de renda presentada
- Últim rebut dels finançaments vigents
- Fotocòpia del DNI de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres

Exemple representatiu mixt

Import:
150.000 €

Termini:
25 anys
(300 quotes)

Tipus d’interès:
Els interessos del préstec es calcularan durant els deu primers anys al 2,90% i durant la resta del període fins a arribar al venciment en base a un tipus d’interès variable des d’Euribor + 0,84 % fins a Euribor + 1,29%.

Comissió d’obertura:
0,0 % mínim 0 €

Despeses de taxació:
277,09 €

Assegurança de llar:
141,26 € anuals per un import de 150.000 € de continent i 20.000 € de contingut.

Assegurança de vida:
74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la duració del préstec i per a una persona de 30 anys.
Per al supòsit de 2,90 % els 10 primers anys i la resta a Euribor +1,19 %

Interessos totals del préstec:
61.061,92 €

Import total abonat pel prestatari:
216.736,76 €
TAE 3,197% (Euribor del mes de Juny de 2022: 0,852%)

En el supòsit de que el tipus d’interès resultant del segon període variable, que és la suma de l’Euribor + diferencial, sigui inferior al tipus d’interès del primer període fix, les TAE variables, així com les quotes i l’import total degut, es calcularan sota la hipòtesi d’aplicar el tipus d’interès del primer període fix durant tot el termini del préstec.