HIPOTECA PRIMER HABITATGE

DESCRIPCIÓ

Està pensant en comprar el seu primer HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca : UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS.

Contratable únicament per persones físiques.

CONDICIONS

Finalitat:
Adquisició o construcció de l’HABITATGE habitual.

Tipus de interès:
Primer any a un interès del 1,90%

Resta d’anys Euribor (*) + Diferencial
El diferencial podrà variar del 0,84% al’ 1,19% , en funció de l’import sol·licitat.
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Import:
Import mínim: 75.000 €

Termini:
Termini màxim 25 anys
Per titulars menors de 45 anys el termini màxim és 30 anys

Comissions:
CAP

Despeses:
- Taxació
- Assegurança de vida
- Assegurança de llar
- Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
- Despeses notarials, de registre i gestió (Excepte en LCCI)

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

Exemple representatiu variable

Import:
150.000 €

Termini:
25 anys

Tipus d’interès:
Primer any al 1,90%
(podent aplicar una bonificació per import i termini) i durant la resta del període fins al venciment s’aplicarà un interès variable des d’Euribor +0,84% fins a Euribor + 1,19% en funció de l’import sol·licitat.

Comissió d’obertura:
0,00%

Taxació:
277,09 €

Assegurança de llar:
141,26 € anuals per un import de 150.000 euros durant la duració del préstec i per a una persona de 30 anys.

Assegurança de vida:
74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la duració del préstec i per a una persona de 30 anys.
Per al supòsit de 1,50 % el primer any i la resta d’anys a Euribor +1,19%

Interessos totals:
83.429,30 €

Import total a abonar:
239.104,14 €
TAE variable de 4,099 % (Euribor del mes de novembre de 2022: 2,828 %).