Hipoteca primer habitatge

Simulació préstec

Descripció

Està pensant en comprar el seu primer HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca: UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS.

La contractació és únicament per persones físiques.

Condicions

Finalitat

Adquisició o construcció de l’HABITATGE habitual.

Tipus de interès

Hipoteca variable: Primer any a un interès del 1,90%
Hipoteca mixta: Primers 5 anys al 2,99%

Resta d’anys Euríbor (*) + Diferencial
El diferencial podrà variar del 0,69% al 0,79% , en funció de l’import sol·licitat.
(*) Euríbor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Sostre

En cas que l'Euribor més el diferencial aplicat superi el 4,50%, no pagarà més que el topall indicat. CaixaGuissona blindarà el tipus d'interès màxim aplicable en la totalitat de la vida del préstec hipotecari. Aquesta clàusula s'aplicarà quan la finalitat del finançament sigui l'adquisició de la vivenda habitual.

Import

Import mínim: 75.000 €

Termini

Termini màxim 25 anys
Per titulars menors de 40 anys el termini màxim és 35 anys

Comissions

CAP

Despeses
 • Taxació
 • Assegurança de vida
 • Assegurança de llar
 • Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
 • Despeses notarials, de registre i gestió (Excepte en LCCI)
Documentació

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

 • Qualsevol justificant d’ingressos estables.
 • Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
 • Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
 • Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
 • Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
 • Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
 • En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
 • Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
 • Posicions en altres entitats financeres.
 • Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

Si és treballador per compte de tercers:

 • Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
 • Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

Si treballa per compte propi:

 • Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
 • Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

Exemple representatiu variable

Import

150.000 €

Termini

25 anys

Tipus d’interès

Primer any al 1,90%
i durant la resta del període fins al venciment s’aplicarà un interès variable des d’Euríbor + 0,69% fins a Euríbor + 0,79% en funció de l’import sol·licitat.

Comissió d’obertura

0,00%

Taxació

277,09 €

Assegurança de llar

141,26 € anuals per un import de 150.000 € durant la totalitat del préstec.

Assegurança de vida

74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la totalitat del préstec i per a una persona de 30 anys.

Supòsit

Per al supòsit de 1,90 % el primer any i la resta a un Euribor +0,74%:

 • Interessos totals
  95.353,16 €
 • Import total a abonar
  251.028,00 €
  TAE Variable 4,582 % (Euribor del mes de maig de 2024: 3,680%).

Exemple representatiu mixte

Import

150.000 €

Termini

25 anys

Tipus d’interès

FIX durant els primers 5 anys al 2,99%
Durant la resta del període, fins al venciment, s’aplicarà un interès variable des d’Euríbor + 0,69% fins a Euríbor + 0,79% en funció de l’import sol·licitat i la finalitat.

Comissió d’obertura

0,00%

Taxació:

277,09 €

Assegurança de llar

141,26 € anuals per un import de 150.000 € durant la totalitat del préstec.

Assegurança de vida

74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la totalitat del préstec i per a una persona de 30 anys.

Supòsit

Per al supòsit de 2,99% els primers 5 anys i la resta d’anys a Euríbor + 0,74%

 • Interessos totals
  87.336,34 €
 • Import total a abonar
  243.011,18 €
  TAE Variable 4,201 % (Euribor del mes de maig de 2024: 3,680%).
Codi de bones pràctiques
Guia i simulador codi bones pràctiques