HI-FI

DESCRIPCIÓ

Per a finançar qualsevol somni o projecte. Casa seva, una segona residència, l'ampliació del seu negoci, etc… HI-FI, la hipoteca a tipus fix de CAIXAGUISSONA, li ofereix tranquil·litat. Vostè pagarà sempre el mateix, sense sorpreses, sense lletra petita ... i SENSE COMISSIONS.

CONDICIONS

Finalitat:
Qualsevol inversió que requereixi finançament a llarg termini. Sense restriccions.

Tipus d'interès:

Termini10 anys1,50 %( TAE 1,85 % )
Termini15 anys1,65 %( TAE 1,97 % )
Termini20 anys1,80 %( TAE 2,11 % )
Termini25 anys1,90 %( TAE 2,20 % )
Termini30 anys1,99 %( TAE 2,28 % )

Termini:
Màxim 30 anys.

Comissions:
CAP

Altres condicions:
L'única condició exigida és la contractació d'una assegurança de vida per part dels prestataris. No s'exigeix ni la domiciliació de nòmina, ni la contractació de plans de pensions, ni cap altra condició de vinculació.

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

PERSONES FÍSIQUES
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

SOCIETATS
- Una fotocòpia de l'Escriptura de constitució.
- Una fotocòpia de l'Escriptura de poders.
- Una fotocòpia del NIF de la societat.
- Una fotocòpia de l'Impost de Societats.
- Una fotocòpia, en el seu cas, de la/les factura/es proforma o pressupostos de la inversió a realitzar.

CÀLCUL
A continuació es recullen exemples representatius de préstecs hipotecaris sobre l'habitatge de la TAE ofert per CAIXAGUISSONA, en base a les característiques que s'indiquen(*):

(*) En tots els exemples representatius s'han tingut en compte els següents factors:

- Contractació d'una assegurança de Vida per import de 150.000 € durant la durada del préstec per a una persona de 30 anys. Import de la prima anual de 74,65 €. Assegurança anual renovable.
- Contractació d'una assegurança de llar per import de 150.000 € de continent i 20.000 € de contingut i una prima anual estimada de 141,26 €. Assegurança anual renovable
- Despeses de taxació: 429,55 €.
- Despeses de notaria: 0,00 €.
- Despeses de comprovació registral: 0,00 €.
- Despeses de gestoria: 0,00 €.

Hipoteca fixa fins a 10 anys:
Import del préstec: 150.000 €. Termini del préstec: 10 anys (120 quotes mensuals). TAE: 1,85 %. Quota mensual els 10 anys: 1.346,87 €. Total interessos: 11.624,40 €. Tipus d'interès: 1,50 % (120 meses). Quotes mensuals. Import total degut: 164.213,05 €.

Hipoteca fixa fins a 15 anys:
Import del préstec: 150.000 €. Termini del préstec: 15 anys (180 quotes mensuals). TAE: 1,97 %. Quota mensual els 15 anys: 941,28 €. Total interessos: 19.430,40 €. Tipus d'interès: 1,65 % (180 meses). Quotes mensuals. Import total degut: 173.098,60 €.

Hipoteca fixa fins a 20 anys:
Import del préstec: 150.000 €. Termini del préstec: 20 anys (240 quotes mensuals). TAE: 2,11 %. Quota mensual els 20 anys: 744,70 €. Total interessos: 28.728,00 €. Tipus d'interès: 1,80 % (240 meses). Quotes mensuals. Import total degut: 183.475,75 €.

Hipoteca fixa fins a 25 anys:
Import del préstec: 150.000 €. Termini del préstec: 25 anys (300 quotes mensuals). TAE: 2,20 %. Quota mensual els 25 anys: 628,50 €. Total interessos: 38.550,00 €. Tipus d'interès: 1,90 % (300 meses). Quotes mensuals. Import total degut: 194.377,30 €.

Hipoteca fixa fins a 30 anys:
Import del préstec: 150.000 €. Termini del préstec: 30 anys (360 quotes mensuals). TAE: 2,28 %. Quota mensual els 30 anys: 553,68 €. Total interessos: 49.324,80 €. Tipus d'interès: 1,99 % (360 meses). Quotes mensuals. Import total degut: 206.231,65 €.

En el càlcul d'aquestes TAE s'han tingut en compte:
- Contractació d'una assegurança de Vida per import de 150.000 € durant la durada del préstec per a una persona de 30 anys. Import de la prima anual de 74,65 €. Assegurança anual renovable.
- Contractació d'una assegurança de llar per import de 150.000 € de continent i 20.000 € de contingut i una prima anual estimada de 141,26 €. Assegurança anual renovable.
- Despeses de taxació: 429,55 €.
- Despeses de notaria: 0,00 €.
- Despeses de comprovació registral: 0,00 €.
- Despeses de gestoria: 0,00 €.
- No estan incorporades les despeses corresponents a la compraventa prèvia per no intervenir en el càlcul de la TAE.

Aquestes TAE s'han calculat sota l'hipòtesi que no es produeix cap cancel·lació, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec i podran variar en funció de l'import i el termini. La TAE, no inclou les despeses que el client/prestatari hauria de pagar per l'incompliment d'alguna de les seves obligacions d'acord amb el contracte.

La concessió de la hipoteca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de CAIXAGUISSONA. Aquesta oferta d'hipoteca està condicionada a uns ingressos totals dels titulars superiors a 2.000 € mensuals. L'import del préstec no podrà ser superior al 80% del menor dels dos valors: valor de compra o valor de taxació de l'habitatge. Durada màxima de la hipoteca 30 anys.

En cas que el client incomplís les seves obligacions davant el banc, a més de poder perdre l'habitatge, la responsabilitat d'aquest i de la resta d'intervinents de l'operació, s'estendrà a tots els seus béns presents i futurs.

Oferta vàlida fins aconseguir l'import ofert (20 milions d'€).