HI-FI

DESCRIPCIÓ

Per a finançar qualsevol somni o projecte. Casa seva, una segona residència, l'ampliació del seu negoci, etc… HI-FI, la hipoteca a tipus fix de CAIXAGUISSONA, li ofereix tranquil·litat. Vostè pagarà sempre el mateix, sense sorpreses, sense lletra petita ... i SENSE COMISSIONS.

CONDICIONS

Finalitat:
Qualsevol inversió que requereixi finançament a llarg termini. Sense restriccions.

Tipus de interès:
Des del 2,15% (Nominal fix a 10 anys, 3,15 TAE(1)) fins a un màxim del 2,65% (Nominal fix a 15 anys, 3,48 TAE(2)).

Termini:
Màxim 15 anys.

Import:
Sense import mínim ni màxim.

Comissions:
CAP

Altres condicions:
L'única condició exigida és la contractació d'una assegurança de vida per part dels prestataris. No s'exigeix ni la domiciliació de nòmina, ni la contractació de plans de pensions, ni cap altra condició de vinculació.

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

PERSONES FÍSIQUES
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antigüitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

SOCIETATS
- Una fotocòpia de l'Escriptura de constitució.
- Una fotocòpia de l'Escriptura de poders.
- Una fotocòpia del NIF de la societat.
- Una fotocòpia de l'Impost de Societats.
- Una fotocòpia, en el seu cas, de la/les factura/es proforma o pressupostos de la inversió a realitzar.


(1) TAE calculada per a una hipoteca de 100.000,00 euros a 10 anys. Inclou l'assegurança de vida pel 100% del capital per a un home de 35 anys (57,29 euros/anuals) i els costos de registre de la propietat (320,00 euros), comprovació registral (18,15 euros), gestoria (193,60 euros), peritatge (211,75 euros), assegurança d'incendis (175 euros anuals) i impostos (1.812,00 euros) per a un habitatge a Catalunya (varia segons cada comunitat autònoma). Totes aquestes despeses són aproximades.

(2) TAE calculada per a una hipoteca de 100.000,00 euros a 15 anys. Inclou l'assegurança de vida pel 100% del capital per a un home de 35 anys (57,29 euros/anuals) i els costos de registre de la propietat (320,00 euros), comprovació registral (18,15 euros), gestoria (193,60 euros), peritatge (211,75 euros), assegurança d'incendis (175 euros anuals) i impostos (1.836,20 euros) per a un habitatge a Catalunya (varia segons cada comunitat autònoma). Totes aquestes despeses són aproximades.

De conformitat amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, el deutor i, si s'escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i futurs, podent arribar a perdre el/s seu/s habitatge/s i/o qualsevols altres béns de la seva propietat