Servei d’atenció al client

El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT neix amb la finalitat de poder donar resposta a les queixes i reclamacions que presentin els clients de la nostra entitat. Qualsevol altra comunicació que no tingui estrictament caràcter de queixa o reclamació i que estigui relacionada amb peticions diverses, com ara dubtes, consultes o suggeriments, ha de ser adreçada a bustia@caixaguissona.com

Als efectes del que s'indica en el paràgraf anterior, tindran la consideració de queixes les referides al funcionament dels serveis financers facilitats als clients de CAIXAGUISSONA i que es presentin per raó de endarreriments, desatencions o qualsevol altra actuació que s'observi en el seu funcionament; i tindran la consideració de reclamacions les que es presentin per part de clients que reclamin la restitució del seu interès o dret, i posin de manifest fets concrets relatius a accions o omissions de l'entitat que suposin per a qui les hagi formulat un perjudici pels seus interessos o drets per incompliment dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries.

D'acord amb el contingut de l'Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, CAIXAGUISSONA informa a tots els seus clients de la existència d'un SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT, amb domicili a Guissona, carrer Traspalau nº 8. Posem a disposició de tots els clients l'adreça electrònica atencio.client@caixaguissona.com, a través de la qual podràn fer-nos arribar les seves queixes i reclamacions per a la seva gestió.

El nostre compromís

El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT haurà de resoldre les queixes i les reclamacions que li siguin plantejades en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, en el cas de consumidors, o en el termini de 15 dies si es tracta d'una reclamació relativa a una matèria objecte del Real decret llei 19/2018 de 23 de novembre sobre serveis de pagament. El termini màxim començarà a computar des de la presentació de la queixa o reclamació davant del SAC, a qualsevol oficina oberta al públic, així com a través de les adreces postal i electrònica habilitades a aquest efecte.

CAIXAGUISSONA informa també als seus clients de l'existència del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions de Banc d'Espanya, organisme al que podrà acudir-se únicament però una vegada s'hagi esgotat la via del SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT. Les dades de contacte són:

BANCO DE ESPAÑA
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá no 48 – 28014 Madrid,
Tf 901 545 400 91 338 88 30
Horario 8.30 a 17.00 hores.

Consulta del Reglament del Servei d'Atenció al Client CAIXAGUISSONA

Portal del client bancari (editat només en castellà)

Educació Financiera (editat només en castellà)

Normativa

  • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre del Ministeri d'Economia i Hisenda (B.O.E. del 29 d' octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
  • Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
  • Reial Decret Llei 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d'altres lleis complementàries.
  • Circular 4/2021 de 25 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i altres entitats supervisades, sobre models d’estats reservats en matèria de conducta de mercat, transparència i protecció de la clientela, i sobre el registre de reclamacions.
  • Llei 2/2002 de 25 de febrer de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica