SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

D'acord amb el contingut de l'Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, CAIXAGUISSONA informa a tots els seus clients de la existència d'un SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT, amb domicili a Guissona, carrer Traspalau no 8. Posem a disposició de tots els clients l'adreça electrònica atencio.client@caixaguissona.com, a través de la qual podran fer-nos arribar les seves queixes i reclamacions per a la seva gestió.

El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT té com a finalitat atendre i resoldre les queixes i reclamacions que presentin els clients de la nostra entitat, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja neixin dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries. Qualsevol altra comunicació relacionada amb peticions diverses, consultes o suggeriments, ha de ser adreçada a bustia@caixaguissona.com

Als efectes del que s'indica en el paràgraf anterior, tindran la consideració de queixes les referides al funcionament dels serveis financers facilitats als clients de CAIXAGUISSONA i que es presentin per raó de endarreriments, desatencions o qualsevol altra actuació que s'observi en el seu funcionament; i tindran la consideració de reclamacions les que es presentin per part de clients que reclamin la restitució del seu interès o dret, i posin de manifest fets concrets relatius a accions o omissions de l'entitat que suposin per a qui les hagi formulat un perjudici pels seus interessos o drets per incompliment dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries.

EL NOSTRE COMPROMÍS

El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT haurà de resoldre les queixes i reclamacions que li siguin plantejades en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació al Servei. El termini màxim de dos mesos començarà a computar des de la presentació de la queixa o reclamació davant el SAC, en qualsevol o cina oberta al públic, així com a través de les direccions postal i electrònica habilitades a tal efecte.

CAIXAGUISSONA informa també als seus clients de l'existència del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions de Banc d'Espanya, organisme al que podrà acudir-se únicament però una vegada s'hagi esgotat la via del SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT. Les dades de contacte són:

BANCO DE ESPAÑA
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá no 48 – 28014 Madrid,
Tf 901 545 400 91 338 88 30
Horario 8.30 a 17.00 hores.

Consulta del Reglament del Servei d'Atenció al Client CAIXAGUISSONA

Portal del client bancari (editat només en castellà)


NORMATIVA

  • - Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre del Ministeri d'Economia i Hisenda (B.O.E. del 29 d' octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
  • - Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
  • - Reial Decret Llei 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d'altres lleis complementàries.