Crèdit Consum

Simulació préstec

Descripció

Préstec personal per a persones físiques destinat a finançar les necessitats de consum més habituals de les FAMíLIES : Un viatge, un màster, la reforma de la cuina, electrodomèstics, etc.

Condicions

Termini:
Màxim 6 anys.

Tipus d’interès actualment aplicable:

TerminiInteressos
1 - 4 anys6,25 %
5 - 6 anys6,50 %

Import:
Import mínim: 15.000,00 euros.

Comissions:
CAP

Despeses:
- Intervenció Notarial
- Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
- Assegurança de vida

Supòsit càlcul de la TAE:
Import del CRÈDIT CONSUM: 15.000,00 €
Termini: 72 mesos (6 anys)
Intervenció Notarial: 57,35 €
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

Import total18.154,72 €
Quota mensual252,15 €
TIN 6,50 % (TAE 6,70 %)

Titulars:
Persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 70 anys.

Amortització:
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual.

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Pressupost o factura proforma del bé/ns o servei que es desitja finançar.

- Si treballa per compte de tercers:
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi :
· Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda y Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici.

Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.

Què és un aval?
Es una garantia personal 'complementària', que pot sol-licitar CAIXAGUISSONA, l’objecte de la qual és respondre de les obligacions de la persona titular del préstec, en el cas de que aquesta no pogués complir amb les mateixes. L’aval es formalitza mitjançant la firma corresponent en la pòlissa de préstec, raó per la qual cal estar present el dia de la firma de l’operació.