Descripció

Abans de concretar la forma en que vostè finançarà la compra del seu nou vehicle, CONSULTI’NS SENSE CAP COMPROMIS. Les ofertes que li poden oferir les “financeres” vinculades als fabricants, no són generalment, de bon tros, la millor alternativa per vostè.

Condicions

Termini:
Màxim 8 anys (10 anys per autocaravanes).

Tipus d’interès fix:
El tipus d’interès es manté invariable durant la totalitat del termini del préstec.

Tipus d'interès actualment aplicable a cotxes:
TerminiInteressos
1 - 5 anys5,75 %
6 - 8 anys5,95 %
Tipus d'interès actualment aplicable a autocaravanes:
TerminiInteressos
1 - 5 anys5,75 %
6 - 8 anys5,95 %
9 - 10 anys5,95 %

Import:
Import mínim: 15.000,00 euros.

Comissions:
CAP

Despeses:
- Intervenció Notarial
- Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
- Assegurança de vida

Supòsit càlcul de la TAE:
Import: 20.000,00 €
Termini: 96 mesos (8 anys)
Intervenció Notarial: 75,50 €
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

Import total25.184,83 €
Quota mensual262,34 €
TIN 5,95 % (TAE 6,12 %)
Avanci quotes sense cap penalització i acabi de pagar abans el seu vehicle, sense paperassa ni burocràcia. Pot la “financera” dir-li el mateix?

Bonificació sostenibilitat:
Al tipus d’interès indicat s’aplicarà una bonificació de -0,20%, si es tracta d’un vehicle nou elèctric o híbrid endollable.

Titulars:
Persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 70 anys.

Amortització:
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual.

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en d’altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Factura proforma o contracte de compravenda del vehicle que es desitja finançar.

- Si treballa per compte de tercers:
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
· Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda y Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici

Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.