Trasllat de compte

Trasllat de compte

Un trasllat de comptes és un servei únicament per a clients particulars y que permet traslladar els Serveis d’un compte obert en una entitat bancària a un compte d’una altra entitat bancària, de forma àgil i eficaç.

Característiques

 • És un servei gratuït per a clients consumidors.
 • Es necessari disposar d’un compte obert a CaixaGuissona y complimentar la sol·licitud de traspàs, signada per tots els titulars del compte a traslladar.
 • Serà necessari indicar la data d’execució del trasllat de compte, i aquest no podrà ser inferior als sis dies hàbils des de que la nova entitat rebi de l’entitat origen tota la informació necessària pel trasllat.
 • Els serveis que es poden traslladar son:
       - Transferències periòdiques.
       - Ingressos recurrents.
       - Rebuts domiciliats.
 • Es podrà sol·licitar la cancel·lació del compte antic, previ traspàs del saldos disponible, al compte nou, sense cap cost.

En el moment que CaixaGuissona rebi aquesta informació s’encarregarà de:

 • Crear les ordres permanent de transferència des del seu compte y de l’execució de les mateixes a partir de la data especificada en l’autorització.
 • Acceptar els rebuts domiciliats a partir de la data especificada en la sol·licitud.
 • Comunicació als ordenants de transferències entrants periòdiques.
 • Comunicació als beneficiaris dels rebuts domiciliats.
 • Facilitar models de carta a utilitzar en el cas que el cliente decideixi proporcionar la mateixa informació als ordenants de transferències y beneficiaris de rebuts.
 • El compte que es traslladarà haurà de tenir els saldos suficients fins que tot el procés és completi.

Tràmits i requisits pel trasllat de comptes

 • Ser titular d’un compte de CaixaGuissona.
 • Els titulars del compte origen i del compte de CaixaGuissona, han de ser els mateixos.
 • El trasllat de compte no és aplicable a comptes d’empresa ni per activitats professionals.
 • El compte d’origen no pot tenir obligacions de pagament ni cap producte de finançament actiu.

Per realitzar la petició, pot descarregar-se el següent formulari d’autorització, emplenar i completar la sol·licitud de trasllat de compte de pagament i portar-la signada a qualsevol oficina de CaixaGuissona.

En el supòsit que necessiti més informació no dubte en presenciar-se a qualsevol de les nostres oficines on li donarem resposta a les seves preguntes.

SOL·LICITUD DE TRASLAT DE COMPTE DE PAGAMENT