Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   26 d'agost de 2016 
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

D'acord amb el contingut de l'Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, CAIXAGUISSONA informa a tots els seus clients de la existència d'un SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT, amb domicili a Guissona, carrer Traspalau nº 8. Posem a disposició de tots els clients l'adreça electrònica atencio.client@caixaguissona.com, a través de la qual podran fer-nos arribar les seves queixes i reclamacions per a la seva gestió.

El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT té com a finalitat atendre i resoldre les queixes i reclamacions que presentin els clients de la nostra entitat, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja neixin dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries. Qualsevol altra comunicació relacionada amb peticions diverses, consultes o suggeriments, ha de ser adreçada a bustia@caixaguissona.com

Als efectes del que s'indica en el paràgraf anterior, tindran la consideració de queixes les referides al funcionament dels serveis financers facilitats als clients de CAIXAGUISSONA i que es presentin per raó de endarreriments, desatencions o qualsevol altra actuació que s'observi en el seu funcionament; i tindran la consideració de reclamacions les que es presentin per part de clients que reclamin la restitució del seu interès o dret, i posin de manifest fets concrets relatius a accions o omissions de l'entitat que suposin per a qui les hagi formulat un perjudici pels seus interessos o drets per incompliment dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries. 

EL NOSTRE COMPROMÍS


El SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT haurà de resoldre les queixes i reclamacions que li siguin plantejades en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació al Servei.

CAIXAGUISSONA informa també als seus clients de l'existència del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions de Banc d'Espanya, organisme al que podrà acudir-se únicament però una vegada s'hagi esgotat la via del SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT. Les dades de contacte són:

BANCO DE ESPAÑA
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá nº 48 – 28014 Madrid,
Tf 901 545 400 91 338 88 30
Horario 8.30 a 17.00 hores.

Consulta del Reglament del Servei d'Atenció al Client CAIXAGUISSONA (editat només en castellà)

NORMATIVA

- Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre del Ministeri d'Economia i Hisenda (B.O.E. del 29 d' octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
- Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
- Reial Decret Llei 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d'altres lleis complementàries

© Tots els drets reservats Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Política de Privacitat